Jatkuva
3. tou 2024
Maailmanlaajuinen Kick-off:
Frontline Plogging
Blogi
24.5.2024

Ilmastoviisaat kunnat: Johtaminen ja yhteistyö tulevaisuuden rakentamiseksi

Etusivu
/
Blogi
/

Olen ollut jo vuosia päätoimessani johtaja, johtamisen kehittäjä ja yrittäjä, ja olen edelleen osa-aikaisesti myös LUT-yliopiston professori. Tässä roolissa ja yhteistyössä aiemman työnantajani Pellervon taloustutkimuksen ekonomistien kanssa olen saanut olla viime vuodet osa Maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa TUIMA-hanketta.

TUIMA-hankkeen tuloksista saatte lukea enemmän tämän vuoden aikana. Nyt haluan jakaa sinulle tiiserin omasta osuudestani, joka käsittelee ilmastoviisasta johtamista yhtenä tuuppauksen muotona. Tuuppauksella tarkoitetaan tässä sitä, että tehdään ilmastoviisaista vaihtoehdoista johtamisen keinoin muita vaihtoehtoja helpommin valittavia ja houkuttelevampia. Nostan tässä blogissa esiin muutamia kuntaorganisaatioissa työtä tekevien henkilöiden haastatteluista juontuvia ajatuksia, jotka voivat toimia ohjenuorana kunnallisessa päätöksenteossa ja johtamisessa.

Kuntastrategiasta ei tule itsestään ilmastoviisas

Voi tuntua itsestään selvältä, että ilmastoasiat nousevat nyky-ympäristössä osaksi kuntien strategioita. Näin ei suinkaan ole, vaan kunnat ovat keskenään erilaisia siinä, missä määrin ilmastokysymykset on integroitu kunnan strategisiin painopisteisiin. Ilmastoviisauden kannalta on tärkeää, että ilmastotavoitteet ovat selkeä osa kunnan strategiaa. Aivan kuten muidenkin strategioiden osalta, ilmastotavoitteiden tulee konkretisoitua myös euroina talousarviossa. Tämä antaa perustan kunnan tuuppaamiseen kohti kestävämpää huomista. Kuntien ylimmän johdon kannattaa siis kiinnittää asiaan erityistä huomiota.

Ohjausta tavoittein, suunnitelmin ja mittarein

Ilmastoasioissa edistyneitä kuntia yhdistää se, että ne ovat asettaneet mitattavia tavoitteita sekä laatineet selkeitä ja konkreettisia toimintasuunnitelmia edistämään strategioiden toteutumista. Suunnittelua on alustettu perusteellisilla analyyseillä koskien sitä, millä keinoin kunnan toiminnan suoria ja välillisiä päästöjä voidaan vähentää. Ei ehkä ole yllättävää, että kaavoituksella ja maankäytön suunnittelulla on monissa kunnissa korostunut rooli ilmastotavoitteiden kannalta. Kyse ei kuitenkaan ole vain tiukemmista ohjauskeinoista. Silläkin on merkitystä, minkälaista keskustelua kaavoituksen ympärillä käydään ja kuinka tämä keskustelu vaikuttaa tavoitteisiin ja suunnitelmiin. Joka tapauksessa on olennaista, että kuntien johtamisessa kiinnitetään huomioita siihen, kuinka ilmastoviisaat strategiat saadaan muutettua konkreettiseksi toiminnaksi. Juhlapuheet eivät riitä.

Ilmastoviisas kunta = ilmastoviisaat kuntalaiset

Demokratian toimivuus liittyy laajemmassakin mittakaavassa vihreän siirtymän onnistumiseen ja myös sen oikeudenmukaisuuteen. Sidosryhmien ja kuntalaisten osallisuuden vahvistamista pidetäänkin kunnissa tärkeänä ilmastoviisaiden käytänteiden leviämisen kannalta. Edistyneimmät kunnat ovat käyttäneet mm. osallistavaa budjetointia ja muita osallistamiskeinoja kuntalaisten ja yritysten sitouttamiseksi ilmastotavoitteisiin. Yhä useammin juuri kuntalaiset ovat niitä, joilta tulee painetta asettaa kunnianhimoisempia tavoitteita. Mahdollisuus osallistua päätöksentekoon lisää kokemusta siitä, että omalla äänellä ja teolla on merkitystä. Osallistavien toimintamallien kehittämisellä kuntajohto voi siis paitsi edesauttaa ilmastonmuutoksen hillintää myös edesauttaa kuntalaisten hyvinvointia ja purkaa ilmastoahdistusta.

Ilmastoviisaat teot tarvitsevat tekijöitä ja organisaatiota    

Jos olet ollut tekemisissä organisaatioiden uudistamisen kanssa, todennäköisesti tiedät hyvin sen, että uudistaminen ilman oikeaa resursointia on hankalaa. Ilmastoasioissa pitkällä olevissa kunnissa onkin huolehdittu esimerkiksi siitä, että ilmastoasioille on nimetty vastuuhenkilöitä ja ilmastoasioiden edistymistä vauhditetaan investoimalla uusiin toimintamalleihin ja rakenteisiin. Yksinkertaisimmillaan kuntajohto voi edistää asiaa huolehtimalla siitä, että kuntaorganisaatiosta löytyy johdon tukemia ihmisiä, joiden työkuvaan ja työaikaan kuuluu ilmastoasioiden edistäminen organisoidusti ja koordinoidusti.

Tieto on ilmastoviisaan toiminnan perusta

Valistus on perinteinen tapa vaikuttaa pehmein keinoin ihmisten käyttäytymiseen. Niin myös kuntaorganisaatioiden ja ilmastonmuutoksen hillinnän tapauksessa. Edistyneet kunnat ovat järjestäneet ilmastoasioista koulutusta henkilöstölle ja jakaneet tietoa kuntalaisille. Tässä asiassa on usein tehty yhteistyötä esimerkiksi paikallisten koulutusorganisaatioiden ja ilmastoaiheissa aktiivisten yhdistysten kanssa. Erilaisilla hankkeilla on usein ollut tärkeä rooli. Ilmastoviisaissa kunnissa on myös kehitetty kuntaorganisaation puitteissa systemaattisen tiedon jakamisen ja vuorovaikutuksen käytänteitä. Tällaisilla rakenteellisen pääoman investoinneilla kuntajohtajat voivat siis tuupata henkilöstöä ja kuntalaisia kestävämpään toimintaan.

Vipuvoimaa sektorirajat ylittävästä yhteistyöstä

Tiedon jakamiseen liittyy olennaisena laajempien yhteistyösuhteiden kehittäminen paitsi kuntien kesken myös kuntien ja muiden organisaatioiden välille. Ilmastonmuutoksen hillintä saa tukea erilaisista yhteistyöverkostoista ja keskustelun alustoista, joihin voi lukeutua mm. kuntia, maakuntia, oppilaitoksia, tutkimuslaitoksia, yrityksiä ja yhdistyksiä. Verkostot eivät kuitenkaan sinällään tuota tavoiteltuja tuloksia. Tarvitaan systemaattista vuorovaikutusta verkostotoimijoiden välille. Kuntajohtajien voikin olla hyödyllistä asettaa sektorirajat ylittävän yhteistyön tavoitteeksi vuorovaikutusvirta, joka tuottaa jatkuvasti kuntaorganisaatioon uutta tietoa ilmastoviisaista käytänteistä. Kuntien kannattaa myös olla aktiivisesti mukana organisaatioiden välisten rakenteiden synnyttämisessä tätä vuorovaikutusta tukemaan.

Yhdessä kohti ilmastoviisaita kuntia – Liity mukaan Frontline Forumiin!

Nyt on aika toimia. Kuntien ja kaupunkien on ryhdyttävä ilmastoviisaisiin toimiin, mutta tämä ei ole pelkästään virkamiesten tai poliitikkojen tehtävä. Tarvitsemme jokaisen panosta, jotta voimme saavuttaa kestävän ja ilmastoviisaan tulevaisuuden. Olitpa kuntapäättäjä, yrittäjä, opiskelija tai aktiivinen kansalainen, sinun äänelläsi ja teoillasi on merkitystä.

Frontline Forum on yhteiskunnallisia päämääriä edistävä alusta, joka tuo yhteen eri sektoreiden toimijat keskustelemaan ja kehittämään uusia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Se on paikka, jossa voit jakaa ideoita, oppia muilta ja rakentaa yhteistyötä yli rajojen. Tule siis mukaan Frontline Forumiin ja ole osa yhteisöä, joka tekee työtä sektorirajat ylittävän vuoropuhelun ja yhteistyön vahvistamiseksi.

Ilmastoviisaat teot tarvitsevat tekijöitä – juuri sinua. Seuraa meitä some:ssa, osallistu tempauksiimme ja tule mukaan tapahtumiimme. Tehdään yhdessä kaikkien organisaatioiden strategioista ilmastoviisaita ja aloitetaan matka kohti kestävämpää tulevaisuutta!


Iiro Jussila
Perustaja
Frontline Forum

Kirjoittaja

Iiro Jussila
Vieraileva blogisti

Lue seuraavaksi

Paikallinen ilmastojohtajuus on paljolti myös yhteistyön johtamista

Vedestä virtaa ja vetovoimaa

Marianne Kiskola: Sisäinen ilmastonmuutos – kulttuurikäsikirja